"w" Vjv LpiP h]S rjv[ Vjq ---


wW~Zj bo#irr[s sj dHw epiP wWgi wWgi Fea wWgi
ws~F dHw si#ta sj Vjq wjs~Wig drdsbj sg s[rag  
w{vjL dHw fiWa sj Vjq (dLrj sj rjl) w{vjLdZfag w{vjL sj s[raj w{vjL
w{vjLfag w{vjL s[raj w{v[Lrig fjSg sg s[rag w{vjLfag
w{Lr (w[Lr) v~W[ rjvJ rjvj (dwDLV) wuvg Wilja s[ q}lq sj dHw ega w[Lr
w#uv W#sv, wjvj wjwvg q#Zq, qZpi bjrjM, l~ega sj ljM, bjwjLfig  
ww~s l]Vj, dHw fpijaV iju[ sj Vjq wjdwv ev[ sj hji  
ww]dvwj dHw f}sj wjwLg bai, lpe~Z, tpLWP  
wwpFj Rpy#j, Wpv~s, Qjl, drL[L wwps swL sg W[Bg sj Vjq wwps
wwph Qjl, drL[L, Wpv~s wwpqag wdraj dr#y dH#w A~s (rMV) sj Vjq  
wjv lqj wvj y~s sj dHw b~L, wvj, hpVi, b~w wvj
wvwj w#Lf sg faVg sj Vjq wvjVjo y~s, b~w sj s[raj wvjVjo

wjv~Fj rwa sj dVI~aDw, lq[ VP~ wjWP wiV rjvj wv~ui dHw fdr#ai fhjC sj Vjq  
wvjdVZg b~w sj tMjVj, b~w sj F~cji wvjdfDIj wvj sj fD[qg wvjdfDIj
wvjfPiS wvj dr#y dVfp~V wv[GsP y~s sj dHw b~L wvjfPiS
wvhV dHw dHdahjlw drsrjV sj Vjq wvg dHw xp#v sj Vjq wvg
wjvgyiV wjvg s[rg sj Fea wjvgsjl l~LdwDa sj qhjV wrg ba[ dvtjig wjvgyiV
wjdvwj spiej sg drL[Laj (l~ega sj ljM) wdv~s lPiu, Rph fhjCg duo]G uqVj dVwvsg h{    
wjdv~sg uqVj Vsg sj sPlij Vjq wjdvVg Whji dvbjRpS rjvj, vjv xp#v, uqVj Vsg sj Vjq wjdvVg
wdvw drLVP~ sj slrJ fpVi-uVq, dy#Bj z]Cj wvjv[L dHw s[raj    
wvdfv yqwgvj wvf, wvfj WDfqj s[ dsV ba[ ija   
wvfvaj u] lF q~eJ fPigbJ wi[ wvfVj qV-ai~e, iyVjaqw Lwag wvfVj
wvf[L dVfp~Vaj sj s[raj wdvbjV lp~si, tjVsjVg, lD[LB, dsbjvP wdvbjV
wdvbjV s[rg lD[LB s[rg wdvbjSg drr[L, RpV#a, dwlqarjvj    

wdvbjVwj Lp#F, tpL wdvbjSg-dfDIj dHw drdLLB b}ia   
wdvbjS-dwDag drdLLB Lphia rjvj wjqjwLg wdLL Fig lPia rjvj  
wqv wqv sj xp#v wqvj dHw drdLLB b}ia wqv, wqvj
wqvwJa wqvj sj fD[qg wqvbwLS wqvg b#tJ rjvj wqvwJa
wqv[L wqvj sj s[raj wqvs[r wqv s[ xp#v sj s[raj wqv[L
wqdvVg A]Bj wqv wqvVjo vwLqg s[rg sj sPlij Vjq wqvVjo
wqv-VIV, wqvV[aD wqv riegbJ b#tJ wqvjfag wqvj sj fag wqvjfag
wjqVgI, wjdqaj dul sg bdFvjLj wgag ujr[ wjqVg Whpa dfbjig, agWi qV]hi, hrl wjqVg
wjqwDa u] qV]wjqVj fPig wi[ wqdvVg wqv sj f}sj  
wjqVj bdFvjLj, dH#Aj, yjhVj w~fv lF yjhVJ fPigbJ wiV rjvj  
wjqfDsjh lF FqaJ sg dHAj fPig wiV rjvj wjqiPdfVg u] qVyjh[ iPf Wsvg wi[ wjqfDsjh
wqlp u] dHAJ fPigbJ wi[ wjqpw fD[q wiVj, wjqVj fPig wiVj   

wVjs "drL[Lw siLV" VP~ dvtS rjvj wVw wSw sj f}sj (qhJFjia dry dMwi) wVjs
wVwqjvj l]V[ sj hji wVwqjdHbj l]V[ sj WdSbj h]dHbj   
wVwqpVg qhjaqj Wp#Z sj sPlij Vjq wVwfDFj l]V[ duVj yqwgvj wVwqpVg
wVwlovg l]V[ sg tjS wV~wj b#t sg fpavg    
w~yVg Vjy wiV rjvg (VjyVg) w~yV l]Vj w~yV
w~y~Fj lpdVhig, hVpqjV sj sPlij Vjq w~yVqjvj l]V[ sj hji     
w~yVfDFj l]V[ sg aij yqwgvj w~yi lPiu     
wJyg dHw fdr#ai Veig sj Vjq w~sjiLg r[sJ sj qjdhi dHw diLg wJyg
w~spij dhw dwlq sj f}sj w~eVg w~eS     
wJVhj dwDLV sj sPlij Vjq wVHgbj dwDLV wVHgbj
wdVwj A]B[ a]G A]Bj dwSwj wjdVw urjV     
wdVLw qopij s[ iju[ sj Vjq wdVLn Rpqi dr#y A]Bj wdVLw

wdVbjl A]Bj Fij uJ A]Bg F{S w~uV fD[q sj s[raj w~uV
w~uv]yV w~rv riegbJ b#tJ wJwLj dH#Aj, bdFvjLj     
wJwLg QpLWpsji dq#Bg wJa dfbjij wJa
wJaj faVg, dfbjig wjajqSg W[dqljv lp~si wJaj
w~nw ev[ sj w{Gnj w~nvaj ev[ sj hji    
w~nqjvj ev[ sg qjvj w~nqSg ev[ fdhdVbj iaV    
wJag lp~siaj, dfbjijfV w~ap dfbji wjag
w~ar QpLg w~dVbj vCwg w~dVbj
w~dVbjFjr vCwgVj Fjr w~dVbV vCwg    
w~dVbj wpqjig wpbjig vCwg wdfv drdsbj sj s[raj eS[L wdfv
wdfvj lpLgv b}ia wdfvs[r dH#w fpijaV diLg wdfvs[r
wdf~sij W~siJ sj s[raj (lDgijq) wiq wiq (dwlqa) wiq

wiqy~s dwlqa sj rvg wiV w~q wiVj wiqy~s
wiVuga wiV (biupV) V~P duaS rjvj wiFPLV h#o 'a[ fjRpS sj edhSj (wCj) wiVuga
wdiwia dier[s s[ dHw dvtjig sj Vjq wdiLqj wijqja, yqawji wdiLqj
wiqjvg dwiVJrjvj, lPiu wiq]si Whjsig sj w~q wiq]si
wiS farji, l~yjvV, dVis[LV wiaji ljig wjdHVja VP~ WVjRpS rjvj wiaji
wipS, wipSj sdHbj, idhq, ail wipSjfpiL sdHbjrjV wipS
wipS[L, wipS[Lri sdHbj sj s[raj wipVgw sdHbjrjV   
wjLg WVjil sj fpijSj Vjq wjLgVjo, wjLgfag wjLg sj s[raj    
wdLr lp~si, yqwgvj w#Lf dHw diLg sj Vjq w#Lf
wlaPig wlaPig f}sj wa~W l~ega sj lju wlaPig
wdabjV fpijS[ lq[ sj qLhPi dvtjig wpqpsj y~s sg i}LVg wdabjV
w}qpsg y~s sg i}LVg, y~s sg faVg w}lpq xpvJ Vjv lW~Za     

w}Lv hpVi w}L#dvbj slio sg faVg sj Vjq w}L#dvbj
w}dLw dH~si sg ajigx w}dBdvbj yjSdwbj sj sPlij Vjq, y~siepfa iju[ sj dH#w q~aig w}dLw
w}Bigbj spiej s[rg sj sPlij Vjq w}apw Whps dMbjsj dHAj wiVg    
wrL die r[s sj dHw dvtjig wjr[ig dH#w Vsg sj Vjq wrL
wdrwj wdraj dvtS rjvg wdr~si wrgbJ dry q~dVbj wrg wdr~si
wrksp wrgbJ dry y~s rJe yqwsj wrg, rjvqgw sj sPlij Vjq wrgiju wrg ijuj wrgiju
wrgL, wrgLri wrgbJ sj HgLri wdraj wdraj wdraj
wrgar Wp#Zg wjrgbaj dlbjSf    
w[sji dHw fhjCg [w[sjiVjo dLrj sj sPlij Vjq w[sjiVjo
w[Lr v~W[ rjvJ rjvj w[apqjvj beVgZi ss[ fpaD sj Vjq w[Lr
w[rv Lp#Z, dHw#vj, fPij w[rvjaq dul sg bjaqj dHw h{ w[rv
w[rvdebjV Rpy#aq debjV w[drvj dH#w xp#v sj Vjq         

dwq w}S dwqfv l~ega sj ljM dwq
dwiV i}LVg sg dwiV dwia, dwdiwj dtvjiVj, dACwVj, drt[iVj dwiV
dwdia lPiu sg aij yqwSj wgiaV Feag ega ejRpS[ wgiaV
dwL]i urjVg, u]WV, lPiu dwL]ig dH#w urjV b}ia dwL]i
w]hv dHw diLg sj Vjq dul V[ VjBw dvtS sg fi~fij LpiP wgag w]dwvj s[rg dHw s[rag        
w]qv Viq, VjMw w]Lfjv ZV s}va sj WOgyj w]qv
wDJag dHVwvjW dwifj lilr#a diLg sj fpaD dwifj
dwifjv dwifj wiV rjvj dwifjljei dwifj sj ljei dwifjv
dwifg si]S sg faVg sj Vjq dwDLV wjvj dwDLV
dwDLVFjdeVg dwDLV sg F{S dwDLVsjl dwDLV sj Fea dwDLVsjl
dwDLVe~ej dwDLV sg e~ej dwDLVwJa dwDLV VP~ dfbjij dwDLVwJa
dwDLVdqaD dwDLV sj dqaD dwDLVfpLfj dwDLV sj xp#v dwDLVfpLfj

widadebj bjfS[ FeaJ sj Lpwiq~s wdiawiq bjfS[ xiM VP~ dVFjRpS rjvj            
wdiaWp#Zg dlbjSj, Wp#ZgqjV wdiaVs[r qhJHgLri          
wdiaVqjvj y~ej hji wdiaVqjVaj qjVI]e          
wdiaVq]hVg V[w b}ia wdiaq~ev bV~sqHg         
wLqj qpbjx wiVj wLJaj Ziag          
wpvjV~s lji[ fdirji sg tpLg wpvJeVj Ligx b}ia          
wpvFjr V[w fdirji dry uVdqbj wpvWjdvwj V[w b}ia         
wpvsgfw ljig spVgbj sj sgfw wpv[Lri fdirji sj qptgbj wpvsgf
wpvFPLS fdirji sj edhSj wpdvw y~e[ fdirji dry]G wpvFPLS
wpvgV V[w fdirji dry]G wpvV~sV lji[ fdirji sg dHMa rZjRpS rjvj wpvV~sV
wpvfjvg V[w b}ia, fdirji VP~ fjvS rjvg wpvfDsgf fdirji VP~ i}LV wiV rjvj wpvfDsgf
wpvr~a V[w ba[ tjVsjVg fdirji dry]G wpvI]daL V[w b}ia wpvr~a

wpqjig b}ia wpqjdiwj y~W[vg sj xp#v wpqjig
wp~F dlDLBg sj q]Tg wpqwpq w[lig wpqwpq
wpqps vjv w~rv, drLVP~ sj sPlij Vjq wpqps[L wpqps xpv sj s[raj wpqps
wpqpsVjo, wpqpsfag y~siqj wpqpsrag wpqps xpvJ sj dHw#n          
wpVjv dHw lp~si f~Ag (ijuj bL]w s[ W[B[ sj Vjq) wp~s y~W[vg sg dHw dwlq wpVjv
wp~sV yqwgvj l]Vj wp~sVg y~W[vg sj WOgyj w~psV
wp~sgi ajwari, awCj wp~sqjvj y~W[vg sg qjvj          
wp~Lg yqwsji wp~ag fJcrJ sg qJ sj Vjq wp~ag
wp~agF]u wp~agbJ sj iju wpLv y~eg dlha rjvj, lhg lvjqa         
wpLvaj hpVi, s]lajVj wpdLvrj dHw wrg uJ ejdHw (rjvqgw)         
wpLpq dtCVj, fgv[ xpvJ sj dHw f}sj wplpq~uvg fPuj s[ xpv         
wplp~W dHw si#ta wplp~Fg vjv i~e rjvj          

wplpqvaj dtCV rjvg r[v (vaj) wprv fjSg sj sp#Z dy#Bj xpv        
wprq Ziag sj dViqjS wiV rjvj, lPiu                       

(c)Copyright 2000, 5abi. All rights reserved