"f" Vjv LpiP h]S rjv[ Vjq ...


fsqj w~rv, f~wu,  drLV~P sg favg sj Vjq fsqWjvj fsq sg W[Bg sj Vjq fsqj
fsqW~Zp fsq sj W~Zp (s]la) fsqsg w~rv sj xp#v         
fsqe~Zg w~rv rjvg tpLWP riej fsquj w~rv a]G uVdqbj           
fsqwJa w~rv sj dfbjij fsqjwL w~rv rieg b#t rjvj fsqwJa
fsqjdvVg
fsqjvj
w~rv s[ xp#vJ sg qjvj fsqv]yV w~rv riegbJ b#tJ        
fsqVj
fsqjqptg
w~rv riej dyhij fsqjV~sV w~rv dry]G uVdqbj (WDhqj)           
fsqfDFj w~rv rJe yqwgvj fsqdfDbj w~rv s[ xp#vJ sj dfbjij fsqfDFj
fsqiaV fsq sj iaV ( W]Zg drsrjV) fsqi[tj h#o sg vwgi u] Z~V s}va sg dVLjVg q~Vg uJsg h{          
fsqLDg w~rv riej lp~si fsqjrag vwLqg s[rg sj sPlij Vjq fsqjrag
fsq[L fsq (w~rv) sj HgLri fsqg dul s[ h#o dr#y w~rv sj xp~v h]r[ fsq[L
fsdqVg,
fsqVg
Whpa dMbjsj lp~si b}ia fsqgdVLj w~rv s[ xp#vJ sj HgLri fsqVg
fwdLvj l~a lpFjb sj bjsqg fjvw ijuj, fjvS rjvj          
f#vr VrJ dVwvsj f#aj, uC@ f#vrg c]cg, wvg, f}s[ sg dfYGs f#vrg
fqij dHw tPWlPia rlaP f~yjvg si]fsg sj sPlij Vjq f~yjvg
fjdSVg l~ldwDa ei{qi sj qhjV WjVg (4 Wg lg) f~wu w~rv sj xp#v f~wu
f~wuv]yV w~rv riegbJ b#tJ f~VJ hgij f~VJ

fVp dlxa, ajigx fije xp#v sg f~wag fije
fiu l]Vj fiwL fpijaV l~ldwDa Vjq        
fiq qptg, LjVsji fiqjV~s Rpy#aq bjV~s fiqjV~s
fiqjSg dHw lp~si hgij fiqfiL Rpy#aq fpiL          
fiqbjaqj Rpy#aq bjaqj fijqdWwj Rpy#aq y[aVj         
fiq[Lri Rpy#aq HgLri (dLrj, drLVP~) fiq[Lrig qqhjV Lwag (spiej) fiq[Lrig
fidqwj u] lF dHAJ fPigbJ wi vr[ fjil dH#w dqdobjl f#oi u] hi ygM VP~ l]V[ dr#y Wsv s[Gsj h{         
fiqu]ag Rpy#aq, lsgrg u]a fjijLi dH#w r[dsw diLg sj vjq fiqu]ag
fiLpijq daDLPvZjig ijq fijIpl
fi[l
WDhq s[r filpijq
fdiFp z[iVj, lD[LB figwdLa bdFq~VP s[ W[B[ sj Vjq figwdLa
figv[L dwl[ ygM sg yjhVj wiVg, bdFvjLj wiVg fdiq]hV Whpa dMbjsj q]dha        
fdiq]wL bjMjs wi s[Sj, qpwag fdiV~s Whpa dMbjsj bjV~s (tpLg)        
fdiV~sV l~apLB fdila fdrai l#y fdiV~sV
fdiL]dFa lp~si fdiapL l~apLB, tpL           
fiqjio Rpy#aq, fPij l#y fiq[Lng bjfSg qdhqj dr#y LjVsji          
fiq[Lri lirLwagqjV HgLri fiqu]ag Rpy#g LjV rjvj fiqu]a

fiVjs dHw drsrjV WijhqS dul sj dMwi qhJFjia dr#y bjRpGsj h{ fiLjs
fDljs
r[sJ Wji[ drbjdtbj fDljs
fjiLag spiej, si]fsg fiLp wphjCj, a[lj, BjwPbj, e~cjlj        
fjidor Ziag 'a[ idhS rjvj, v]dww, spdVbjrg fjip lPiu         
fjirag fhjCV, fiWa 'a[ idhS rjvg fDIjl Ziag ba[ bjwjL WijWi fjirag
fLgV dsDC dHijs[ rjvj, lirLwagqjV faJuvg I]ej siLV sj WjVg, qhJFjdlbj sj dvtjig (142 Wg lg)         
fdaLn ypla, yvjw, dVfp~V f}v]qg dH~si s[r sg faVg sj Vjq          
f}irg IpdZLBi sg faVg fjrw fdr#ai, ljx, yqwgvj          
frwg fdr#ai wiV rjvg, lilrag s[rg frV hrj (hVpqjV)           
fjrVg fdr#ai (e~ej) fjrVgV~sj e~ej Vsg sg dH#w Ljtj          
fdr#a ljx wgaj h]dHbj fdr#ai ljx, fpVga, fjw, fjrV fdr#ai
fjdHv f~u[W, NJui f[iVg dH#w dwlq sj Vjy         
f[Lv, f[LV lp~si, lpLgv, lphSj iPf dfVjdwV dLrj sg drL[Laj        
dfajqSg fgv[ i~e sj hgij fgaJWi fgvj i[Lqg w#fCj (Z]ag)        
fgaJWiq fgvj w#fCj dul Vjv qhjaqj Wp#Z VP~ vf[dBbj debj lg uVq r[v[ dfagwj fgvj y~W[vg sj xp#v        
fgIpL bdqDa fDFj,
fDFjrag
yqw sqw, v], LjV (spiej s[rg) fDFj
fDFu qjS wiVj fDFjwi lPiu, y~s fDFjwi

fDFjVp yqwgvj lPiu, dwDLV s[ fpai sj Vjq fDFja yCsg lr[i, lr[i r[vj, aCwlji         
fDFjaj fDFja sg s[rg fDFjL W]v w[ s#lSj         
fDFjdLV W]vSj fDFjr bli ilPw rjvj, q~dVbj fDq~dVbj        
fDFp LwagLjvg (dLrj, drLVP~) fDW]Z ujeDag, y[aVj, b~ai-debjV fDFp
fDjdya debjV, ujSwjig fis F[GB wiVj, drbjh dr#y wp#N s[Sj         
fisiLV dstjrj, drbjdtbj wiVg fDZj Rpz#j, qjVg, qLhPi, fDdlZ, qjSI]e, far~aj fDZj
fDsgf sgrj, sgfw, dyije, v] sj l]qj fDsgfwj Rph u] fDwjL s[r[, fDwjL fDsgf
fDsgfag yqw, Nvwjij, LjV, qdhqj fDsgL dstjrj, dHLjij wiVj fDsgL
fDsgr bjwjL, lr#ie fDspv lp~si        
fDsIpqV,
fDspqV
ZVjT, bqgi, ZVg, s}vaq~s fDje xp#v sg f~wag, QpLWpsji fDje
fDjeVI drsrjV, f~cajHg fDepV, fieV epSJ Vjv FifPi, Hgqjvsji fieV
fDvhjs,
fDvjs
s{rg fDujwaj v}dww qJ fDvjs
fDujfag lF ugrJ sj itrjvj fDu[L drsrjV, dlbjSj fDu[L
fDu]ag s{rg fDwjL i}LVg, v] fDwjL
fDwjLbjaqj fDWp#Z bjaqj fDwjdLwj
fDwjdLVg
fDwjLqjV wiVj         
fDjdtbj dslSI]e, yqwsji fDjdwDag wpsia        

fDqj y[aVj, lhg debjV fDqjs tpLg, fDl~Vaj             
fDqsj dH#w lp~si qpdBbji fDqsri bjwjL fig q[vwj sg W[Bg ssj Vjq           
fDqa lhg debjVg fDqag fpijaV Vjq          
fDdqvj owjrB, ow[rJ fDdqaj lqdNbj h]dHbj, ujdSbj h]dHbj         
fDqv]y bjwjLfig fDq]s qV]i~uV, fDl~Vaj           
fDjS ljh, ugrV fDSjs ugrV s[S rjvj fDjS
fDjSVjo ugrV s[raj fDSr Yq, lirLwagqjV HgLri fDjSVjo
fDS[L fDjS sj HgLri fDjS[Lrig ugrV s[raj, ljh           
fDjSugrV hrj u] lF ugrJ VP~ ugRpGsj i#tsg h{ fD~Lp ajwari, qVp sj sPlij Vjq             
fDfs LpF dvtaJ fDl[V dVzVj s[ fpaD sj Vjq (qhJFjia 'y)             
fDlVuga fpijSj Vjq fDjLj bdFvjLj            
fDLqg fDLJa, LJaqHg fDLpF yqwsji, sqwSj           
fDLpyg fdr#aD fDlajr fDL~lj sj lv]w, ega           
fDlajrVj fDL~lj s[ ega ejRpSj fDajf qhjV, LjVsji, a[u#lrg fDajf
fDoq[Lri fdhv[ siu[ rjvj fDag l~u[ s[ dfaj sj Vjq (qhJFjia)           
fDdaFj LjVsji, Wp#Zg, ldhu I]eaj fDdaFjrag lqN WPN Vjv FifPi fDdaFj

fDdadebj ryV s[Sj, rjhsj wiVj fDdaqj qPiag, bwl, fDdadW~W fDdaqj
fDdaV~s qhjV, QpL aWgba, dHw fpijaV wrg sj Vjq fDdaf hlaVjfpi s[ iju[ sj Vjq         
fDdafjv i#dtbj wiVg, itrjvg wiVg fDdaiPfj ijuj fDjagf s[ dfaj sj Vjq (qhJFjia) fDdafjv
fDapdvbj W[dqljv fDapL Whpa tpL          
fDabwL b#tJ s[ ljhqS[ fDrgS hpViq~s, dVfp~V fDrgS
fDrgi WhjsiJ a]G Whjsi, qptgbj fDIje dqvS sg uej            
fD[wLj s[tSj fD[q dfbji, qh#Wa fD[q
fD[qbdqDa dfbji sj bdqDa fDq[Gsi,
fDdq~si
fD[q sj s[raj fDdq~si
fD[qvaj dfbji sg r[v fD[qdVZg dfbji sj QMjVj fD[qvaj
fD[qljei dfbji sj lqp~si dfDLj,
dfDLZi
dHw fpijaV Vjq fD[qljei
fDgaq dfbji wiV rjvj, dfbjij dfDoj wp~ag sj sPlij vjq fDgaq
dfDog die r[s dr#y dHl Vjq sj dMwi dfDdowj y~Wj, y~W[vg dfDog
fDgdaLj spVgbJ sj qjvw dfDbj dfbjij, dsvipWj dfDbj
dfDbjsiLV s[tS VP~ dfbjig dfDIq Whpa dfbjij dfDbjsiLV
dfDb~wi dsbjvP, sIj wiV rjvj dfDbji~uV s[tS VP~ dfbjij         
fPuj fPuj, qqjS, bijZVj fptiju hgdibJ sj ijuj fPuj

fPVV ljx, fdr#ai wgaj h]dHbj fpVgL V[wg sj s[raj, Ziqjaqj fpVgL
fpVga,
fpVgaj
fpdVbj
V[w, LpF, fdrai fpdVbjuga V[wg Vjv hjlv wgaj h]dHbj fpVga
fpivj spiej s[rg sj sPlij Vjq fPiV fPij, l~apLB, FifPi fPiV
fpijS fpijSj, dH#w diLg sj Vjq fPiSy~s fPij y~s fPiSy~s
fPidSqj fPi[ y~s sj dsV fPiSbdqDa bdqDa Vjv FifPi fPidSqj
fPiSqptg lp~si y[hij fpipuga WhpdabJ VP~ duaS rjvj fpipuga
fpipL]aq,
fpiL]aq
rZgbj fiLJ dr#y]G rZgbj, Rpy#aq bjaqj fPiryg bjwjLfig fpiL]aq
fPLV dHw s[rag fPLVj i#trjvj ba[ fjvShji           
fpLwv drLjv, Fiqji, FifPi fpLwi Ngv, w~rv (dwDLV)          
fpLf xp#v, dtCVj fpLfjdeig xp#vJ sj fiWa fpLfj
fpLfv]yV xp#v riegbJ btJ rjvj fpLfjrag xp#v rieg b}ia fpLfjrag
fpLfqjvj xp#vJ sg qjvj fpLfJeg xp#vJ riej ligi fpLfJeg
fpLdf~si xp#vJ sj s[raj fpLfg xp#v riej fpLdf~si

(c)Copyright 2000, 5abi. All rights reserved