"V" Vjv LpiP h]S rjv[ Vjq ...


VFjwJag bjwjL sg L]Fj VFw[aV bjwjL dr#y, lPiu    
VjdFu WDhqj VF]qSg bjwjL sj q]ag    
VFiju dHw fpijSj s{rg Vjq Vjdyw[a Vjdyw[a sj dMwi RpfdVLs dr#y bjRpsj h{m dHh  vCwj bjaq debjV ujSV sj W[h#s yjhrjV s#dlbj debj h{    
VsgZji dLrj ug sj sPlij Vjq VjdsVg spiej s[rg sg drL[Laj VjdsVg
VsgL lqp~si, ljei Ve[Gsi
Vde~si
fiWaJ sj s[raj, dhqjvgbj Vde~si
Ve[L w{vjL fiWa sj s[raj VhpL fpirjl sj W[Bj Ve[L
VwLaDg y~s riej Vwpv fJcrj iju wpqji      
VvVg diLg qpsejdvbj sg faVg sj Vjq Vv[L xp#vJ sj ijuj Vv[L
VqV, Vql NpwSj, Npw w[ ladwji wiVj Vjqs[r dwDLV s[ dHw Fea sj Vjq Vjqs[r
Vqdiaj lpLgv, ljsj, dVqiaj rjvj Vjqri qLhPi, ujdSbj fAjdSbj Vqdiaj
V~s dwDLV sg drL[Laj V~sj fDl~Vaj, tpLg V~sj
V~sw tpLg qVjRpSj, drLV~P sg a[e (avrji) V~swg V~sw avrji rjvj V~sw
V~sV fDl~V, fpaD, dH~si sj Wegyj V~sVg W[Bg, u] tpLg s[r[ V~sVg
V~sriju riju zijS[ sj fpaD V~sg dLrj ug sj Wvs   
VJsg cijqj LpiP h]S a] fdhvj whg ujS rjvg wdraj V~sgLri V~sg sj HgLri V~sgLri
V~dsa tpL V~s dwL]i
V~s wpqji
V~s vjv
dwDLV sg drL[Laj    

Vjis dHw fpijS[ diLg sj Vjq Vis[r ijq ug sj sPlij Vjq Vis[r
Vidlqhj drLV~P sj 14rJ braji VijdHS drLV~P s[raj VijdHS
Vi[Gsi,
Vdi~si
s[r, ijuj, iju wpqji Vi[L
Vi[Lri
ijuj Vi[L
Videl Videl sj f}sj Vihig drLV~P sj 14rJ braji Videl
ViqS t[v, bV~s Vi]aq rZgbj fptJ dry]G rZgbj    
Vifjv bjsqgbJ sj itrjvj Viaw Vjy wiV rjvj Vifjv
VipV bjeP, q]hig VB[L Vjy sj s[raj VipV
VB[Lri Vjy wiV rjdvbJ sj HgLri Vjo itrjvj, qjvw Vjo
VjoqV qss FjvSg VBiju Vjy sj ijuj   
VBri y~ej bdFV[aj, dVfp~V fpiL Vjr VrJ, V}upbjV      
Vruj dlbjSf sg W[Bg Vrspiej spiej s[ V} (9) iPf    
Vrw, Vrv VrJ, ajMj, upbjV VrVj Vr[G yjrv Vrv
VrVga dul VP~ qq#tS tjSj fl~s h]r[ (dwDLV) Vraj VrjfV, ajMeg   
Vra[u Vrg Lwag Vr[vg dhw lp~si qpdBbji Vra[u
Vr[Gsi,
Vdr~si
Vrj urjV dH~si VrgV Vrj, ajMj, urjV VrgV
VdrLn lF a]G VrJ VdrLBg dier[s sj lv]w    

VriaV V} (9) iaV hgi[ VrLwag V} (9) lwagbJ rjvj VriaV
VHgbVsgf b#t sg i]LVg V[qy~si b#Zj y~s    
V[aj l~lji iPfg e#cg yvjRpS rjvj V{y~sDgwj y~s sg yqw    
V{fDgag bptJ VP~ dfbjig V[aig q]hig    
dVy~sD qphivj y~s, q]hig dVZg tMjVj, lqp~si, idhS sg oJ    
dVsgL ijh dstjvSj dVw[a zi, dihjdHL    
dVdtv fPij, ljij, wpv Vgv Vgvj i~e dVdtv
VgvjF y~s Vgvy~sD Vgvj y~s    
Vgvq Vgvq Vgvw~n vjv evj (dLrj) Vgvq
Vgvfsq Vgvj fjSg sj xp#v Vgvlilrag dHw s[rag    
VgvfpLf Vgvj xp#v dVqV dlha    
dVdq, dVdqL b#t sj NqwjRpSj dVdqaj L#F sg dVLjVg dVdqaj
dVdqaq s~aafjVg s[ fpaD sj Vjq dVVgLj Rpnj w[ v{ ujS sg aq#Vj    
dVfp~V hpViq~s, wjigei Vgiu q]ag, w~rv Vgiu
VgijuV yqwgvj, ujdSbj fAjdSbj dVi~uV,
Vi~uV
qjdHbj s[ ujv a]G sPi s[raj dVi~uV
Vgir LJa, ypfyjf, Qq]L Vgi[w lD[LBaj, rZgbjfV, r#cfS Vgi[w

Vgiduaj dudabj h]dHbj, sWjdHbj h]dHbj dViqj RpljiVj, dViqjS wiVj, wgqa, qqqjf dViqj
dVidqv,
dViqv
ljx, fdr#ai, W[sjO dVidqaD dHw fJcrj ijuwpqji sj Vjq dViqv
dViq]v Whpa wgqag, bVq]v Vgiag Whpa dMbjsj dfbji    
dVipu dlhaq~s, fPij dViPf q~y 'a[ yC@ w[  wvj sg fisiLVg wiVj dViPf
dVipfZg HgqjVsji dViPfq W[dqljv, dul sj w]Hg qpwjWvj Vj h]r[ dViPfq
dVLj ija (lgaj) dVLjsg lr[i sj r[vj     
dVLwJa ija sj fD[qg (y~s) dVLyv Zgiu rjvj, dsDC dHijs[ rjvj dVLyv
dVL[L dwl[ ygM 'a[ yqwS rjvj dVLg ija      
dVi~sij s{rg dVdaV wjVP~V sj debjVg, dHtvjwg, lsjyjiwg dVdaV
dVdabjV~s lsgrg tpLg dVdabjlDg lsgrg tpLg rjvj   
dValp~si hq[LJ lp~si VPaV Vrj, ajMj, urjV VPaV
VPag Feag                      

(c)Copyright 2000, 5abi. All rights reserved