"l" Vjv LpiP h]S rjv[ Vjq ---


lpFje, lpFjeI dwlqarjvj lFju ajigx, qjS lpFje
lFjuga dHMasji, far~aj lFjrVj dLrj sj sPlij Vjq lFjrVj
ldFvjL yjhVj i#tSg l#dysjV~s W[h#s bV~s l#dysjV~s
ldyV, ldya fdrai l]y ldyr ljog, s]la ldyV, ldya, ldyr
lsjuga hq[LJ duaS rjvj lsjLgL blgl, bLgirjs, risjV lsjuga
lsjrgi hq[LJ Whjsi ljZVj Feag, LiZj, RpfjLVj lsrgi, ljZVj
ljdZqjV dVfp~V, Wp#ZgqjV ljZrg Lp#Z, fdr#ai, lp#yj ljZrg
ljei lqp~si, (Lwag s[ fpaD sj Vjq) ljei]aw lqp~si 'a[ AjdHbj h]dHbj ljei
ljhliug hMjiJ VP~ duaS rjvj ljhlaD~LP hMji dwiVJ rjvj   
ldhs[r s[rdabJ s[ Vjv ldh~si dH~si s[r s[ Vjv ldhs[r
ldhqjV u[aP ljwLg erjh, Lhjsa ljwLg
ldva fjSg lv]Vj lp~si lv]Vj

lqjdtbj RpfVjq, RpfjZg lqjaqj bjaqj, u] hi ugr b~si rlg h]Hg h{  
l~Fp dLrj sj Vjq l~W]Z fPij debjV l~Fp
lq[Z r#cg ai#wg wiVg l~ugr dHw#n[ ugSj l~ugr
lqgi hrj, frV, dirg ldqiV lir-drbjfg lqgi
lqga dqdSbj h]dHbj, hq[Lj, vejaji ldqaD dqaD s[ l~e (Vjv) lqga
ldqLi zpdvbj-dqdvbj l~qfDFj ljx yqwSj l~qfDFj
l~qdfDag fPig ai@j l~apLB l~qdfDIj Whpa dfbig l~qdfDIj
l~fPuj Whpa dMbjsj fPuj wiVg l~fPiS hi f#t]G fPij l~fPiS
l~fpLBg l~fPiSaj, fPiag lV~s tpL, fDlV lV~s
lVjaV lsgrg, hq[LJ l~dZbj lpFj lr[ij l~dZbj
l~sgf i}LV wiVj, Rpa[dua wiVj, yqw l~sgfw ujdeDa, uejRpSj l~sgf
l~egaj ldhejV, l~ea l~u[I, l~u[ ljiog, iorjV l~u[,
l~egaj
l~uga u[aP, duaS rjvj l~ugag fPig dua l~ugag
l~ugrV spWjij ugra wiVj l~ugrVg qi[ h]H[ VP~ ugRPGsj wiV sg srj l~ugrVg
L~wi Lp#F L~wijyjigbj r[sJaw epiP (800rk lsg) L~wi

l~wiS Wvijq sj dHw h]i Vjq l~wgia fDL~lj l~wgia
lV]uj lsgrg, hq[Lj, dVi~ai lViju ljig dlDLBg 'a[ iju wiV rjvj lV]uj
l~a dViqaj sj iPf lJaVp FgLq s[ dfaj sj Vjq l~a
l~a]L daDfag, al#vg, l~apLBaj lfiIp, lfip l[rj, qjS, Feag l~a]L
liu w~rv,   fjSg sj xp#v livj i}LVg, dVLwfB, ljZjiS, dl#Zj livj
lidvaj dl#Zj, dHw l[Z wgaj h]dHbj lilrag drdsbj sg s[rg, lilrag Vsg lilrag
lirV b~Zw diLg s[ fpaD sj Vjq lijIp Vsg sj Vjq lirV
ljdiwj f~Ag sj Vjq dul sg bjrjM WCg qZpi q~Vg uJsg h{ ldiaj Vsg, rhjRp, rdhS ljdiwj,
ldiaj
lidqLnj rdiL firV sg W[Bg sj Vjq li]u w~rv sj xp#v li]u
li]uVg w~rv s[ xp#vJ Vjv Fdibj avjW liPfj dHw] duhg Lwv rjvj, lp~si li]uVg
lirsiLVj, lirsiLg hi ygM 'a[ VMi i#tS rjvj lirs[rbjaqj s[rdabJ sj HgLri  
lirsgh lji[ ugrJ sj uVqsjaj lire Fgq s[ fpaD sj Vjq lire
lirwi hi Lwv dry, hi aiJ lirvwLS lji[ epSJ rjvj  
lirjVg dLrj sg faVg sj Vjq (spiej) lirfjv lF VP~ fjvS rjvj lirfjv
liriju lF sj ijuj liriPf lF iPfJ rjvj liriPf

lirLwag lirLwag rjvj, lF VP~ duaS rjvj lirlpVgv lp~si zi lirLwag
lir[Lj ljdibJ sj HgLri lir[Lri s[rdabJ sj s[raj lir[Lri
lldqaj lsj tpL lda l#yj lldqaj
laidua dVzVj s[ fpaD sj Vjq lal]q Fgq s[ fpaD sj Vjq  
larag ijuwpqjig (dLLpfjv sg qJ) las[r w}irJ s[ dHw iju[ sj Vjq larag
l#dabjuga dhw iju[ sj Vjq l#dabju]a l#y sg i}LVg, lp~si l#dabjuga,
l#dabju]a
l#dabjq]ag l#y sj q]ag l#dabjqPiag l#y sg qPia  
l#afjv l#y VP~ fjvS rjvj l#aijq l#y sj i#trjvj l#afjv
l#aiPf l#y sj iPf l#dabjrag diLg fDLji sg faVg sj Vjq l#dabjrag
l#dabjdrwiq l#ypqpy ajwa rjvj l}sjl ijuj lpsjl s[ fpaD sj Vjq  
lp#tsHg lp#t s[S rjvg l}dqaD vAqS sg drL[Laj lp#tsHg
l}iF tpLWPsji l}diwj bjwjLqHg (LVg-eDdh) l}iF
ljrV dh~sP wv~ci sj f~urJ qhgVj ldraj ljig dlDLBg sj Fvj wiV rjvj ljrV, ldraj
ljdraig WDhqj sg W[Bg sj Vjq l[Gsi dH~si s[raj s[ Vjv Vjv ljdraig
l[rag lx[s epvjW sj xp#v  

lirLwag lirLwag rjvj, lF VP~ duaS rjvj lirlpVgv lp~si zi lirLwag
lDgZi drLV~P sj sPlij Vjq lDgwja drLVP~ sg ajigx lDgwja
dlZjio dul sg aq#Vj fPig h] eHg h]r[ dlZ[L dhw diLg sg FdrL-rjSg dlZjio
dlZ[Lri dLrj sg ajigx dldZdrVjdHw wjqujWg s[S rjvj dlZ[Lri
dldZbj LpF lgqj lih#s, W~Z lgqj
dlqaj qplwijhB lgaj lgaj dlqaj, lgaj
dlagwJo dLrj dlaiLqg dy#Bg dwiV rjvj  
lqiS, dlqiV Ijs wiVj, Ijs-sjLa dlqiaj, lqiaj Ijs dlqiV
l]FVj fDeB h]Sj l]q y~siqj l]FVj
l]qs#a y~s VP~ dsaj h]dHbj l]qs[r y~s sj s[r l]qs#a
l]q[Gsi, l]dq~si y~s ba[ dH~si lq[L y~s sj s[raj l]dq~si
l]qvaj l]q sj f}sj l]qfDFj y~s sg L]Fj rjvj l]qvaj
l]Vj l]Vj, dHw lphSg rlaP lDgs[rg, LDgs[rg s[rwj sg W[Bg sj Vjq l]Vj,
lDgs[rg
ldiLBg ljig wjdHVja, wpsia lpFsij rjlPs[r sg W[Bg sj Vjq lpFsij
lpFje dwlqarjvj, lp~si lpFv]yV lp~si b#tJ lpFje

lpFjqj dwDLV sg dHw ijSg lpFjVp dwDLV s[ W[B[ sj Vjq lpFjqj
lpFjL lphSg FjLj W]vS rjvj lpW]Z bwvq~s, u] l}t[ hg lqdNbj uj lw[ lpFjL
lpy~si lp~si y~s lpy[Gsi, lpdy~si V[wg sj s[raj ldy~si
lpsjqj dwDLV sj dHw dqaD lpsjdqVg Ljqgwj sg faVg lpsjqj
lpsJaj bjwjL-fig lpsiLV lphSg lPia rjvj lpsiLV
lpsag bjwjLfig lps[L dHw lp~si s[L lps[L
lps[LVj ijuj drija sg faVg sj Vjq lps[r dHw s[ra[ sj Vjq lps[r
lps[rg dHw s[rg lpZj b~dqDa, il, fjSg lpZj
lpZjqptg b~dqDa dyhij lpZJLp y~s lpZjqptg
lpZiqj fdr#ai lpZjrjl b~dqDa sg uej@ lpZiqj
lpsgf, lpsgag Whpa yqwgvj lpeaij lp~si, lphS[ b~eJ rjvg lpsgf
lpz]L lpigvg ba[ q]Bg bjrjM rjvj lpepV V[w, y~ej, Fvj, LjVsji  
lpujaj y~e[ fdirji dry uVdqbj lpwJa, lpwJaj, lpwJag Whpa lp~si lpujaj
lpt[Ln tpL idhS rjvj lptgV tpLg s[S rjvj  
lptVjo lpt sj s[raj lpdwDag fDdl#Zg, qLhPi lptVjo

lpwLqj Lwag s[rg lpwpqji VjMw  
lpvwLSj LpF vwLSJ rjvg lpv[tj LpF i[tj rjvg lpvwLS,
lpv[tj
lpv]yVj lp~si b#tJ rjvg lpqV dHw xpv sj Vjq, tpL lpv]yVj,
lpqV
lpq~ev LpF, y~eg dwlqa dvbjRpS rjvj lpqSg lp~si hgij  
lpq~ai ijuj sliO sj lvjhwji lpqda dlbjSj, dsbjvp  
lpdqa fDl~V, l~apLB lpdqaDj slio sg faVg lpdqaDj
lpqp#t lp~si dyhij lpVjqg lp~si Vjq lpVjq
lpV~s dHw ijuwpqjig sj Vjq lpV~sV dwDLV s[ fpaD sj vjq lpV~sV
lpVji tpL, tpLg Fdibj, fDl~V lpVjag lP~si, y~e[ fdirji dry]G   
lp~si tPWlPia lpVgaj y~e[ riajRp rjvg, dVqiaj rjvg lpVgaj
lpVdiaj tpL, tpLaWgba lpfDljs u] WpdibJ sj rg Fvj wi[ lpfDljs
lpfDFj lp~si, yqwgvj lpdfDaj fDl~V, l~apLB lpfDFj
lpdfDIj Whpa dfbjij lpfpLfj lp~si xpv lpdfDIj
lpidF tpLWP lpidyaD fPuVgw (hVpqjV sj sPlij Vjq)    
lpijZjl y~e[ aphx[ s[Sj v{Sj lPiu lPiu lPiu

lpijuV y~ej ijuj lPiuqp#tg dHw xpv lpijuV
lpiwLj drLVP~ sj braji lPijV~s s[rdabJ VP~ tpL wiV rjvj  
lpijyV s[rdabJ sg fPuj wiVg lpilj bjwjLfig  
lpiLqg lPiu riegbJ dwiVJ rjvg, Whpa lp~si lpijlp s[rdabJ s[ qjaj dfaj  
plpia fpVi-dryji, Ijs wiVj lpirjVg s[rdabJ sg qJ - Ziag  
lPirg lp~si ba[ s{rg lPiu lpi[tj lp~si, lqjV~ai i[tj lpi[tj
lpi[Gsi,
lpdi~si
s[rdabJ sj s[raj dH~si lpi[L s[rdabJ sj s[raj lpdi~si,
lpi[L
lpi[Ln dul sg yjhVj s[ra[ wiV lpi[Lri s[raj, Wp#ZgqjV, dlbjSj bjsqg lpi[Lri
lpigV dlbjSj, drsrjV, f~ca lpi]aq s[rdabJ sj qp#tg s[raj lpi]aq
lpipwqj lp~si lpiPfj Whpa dMbjsj lp~si, dlbjSg lpiPfj
lPdiIjs[r lPiu s[raj lPigbjwJa lPiu dwiVJ a]G WdSbj  hgij (q]ag) lPigbjwJa
lPigbjVg lPiu sg faVg lpL[V drLVP~  
lpLgv Ligx, ljRP, w]qv lpLgvj dHw s[rg lpLgvj
lpLqj Whpa lp~si, tpLaWgba lpL~l y~ej W]vS rjvg lpLqj
lpLr, lpLpF Whpa dfbjij, LpF lprjy,
lprjyVg
dlxa wiV s[ wjWv  

lpr~sV lphS[ y[hi[ rjvg lpriS ZV, lp~si lpriS
lpriSi[tj l]V[ sg i[tj lpiwLj y~ej itrjvj lpiwLj
lpiaV y~e[ iaV (hgi[) rjvj lpiPf, lpiPfwj lphS[ iPf rjvj lpiPf
lriju dH~si s[raj liruga bjfS[-bjf dudabj h]dHbj lriju,
liruga
lriS l]Vj      

(c)Copyright 2000, 5abi. All rights reserved