"i" Vjv LpiP h]S rjv[ Vjq ...


iFl yqwgvj, a[u, u]Lgvj, ajwari iF]s ajwa s[S rjvj          
iyVj l~I]uV, enV, WSai, dViqjS ijZj ai#wg, i}LVg, dwDLV sg fD[dqwj sj Vjq ijZj
ijZjwJa ijZj VP~ dfbjij (dwDLV) ijZVj lvjhwjig, lvjhfl~sg, lqN}aj            
ijZjiqV ijZj sj fD[qg (dwDLV) ijZ[L ijZj sj HgLri (dwDLV) ijZ[L
ijZg fPiSaj, fPiag, lqjfag, lxvaj ijdZwj ijZj sj dH#w dfbjij Vjq ijdZwj
ijzr izp r~L dry]G, ijq sj sPlij Vjq izp uvsg Vjv ujSj, dh#w fpijaV iju[ sj Vjq izp
izpqSg izp sj hgij izpV~sV drLVP~ sg drL[Laj izpV~sV
izpVjo ijq sj sPlij Vjq izprgi
izrgi
izp sj rgi (Whjsi), ijq izrgi
izWgi
ijdeVg l~ega sg ijeVg (ije ba[ ijeVg) ijevaj ije sg r[v (ei]h)          
ijeqjvj l~ega s[ ijeJ sg qjvj ijhpv qhjaqj Wp#Z s[ W[B[ sj Vjq ijhpv
i{FI dH#w fpijS[ diLg sj Vjq (r{dsw epiP) i{ra i[ra sj W[Bj         
iju WjsLjhg, WjsLjh s[ bZgV t[aD uJ dHvjwj ijuj WjsLjh, iju wpqji ijuj
ijujdZs[rg wp~ag sg A]Bg F{S sj Vjq ijuV ijuj, dH~si, y~s ijuV
ijuVrag ijdubJ sj dVrjl blojV (Ziag) iuVg ija, hvsg sj f}sj iuVg
iuVgfag iuVg sj fag (qjvw) ijufpLf iju xp#v        
ijujijq ijq sj ijuj iju[Lrig fjirag sj Vjq ijujijq

ijudiLg ijuj u] diLg (l~a) h]r[ ijuLDg u] ijdubJ dr#yG h]r[, LjV] L}wa rjvj ijuLDg
ijulg spiej s[rg sj sPlij Vjq ijuaj WjsLjhg             
ijura Ljhg qdhw (QpLWP) ijuW~Zp iju[ sj W~Zp (lW~Zg) ijura
ijusgf Ljhg i}LVg ijuspdhaDg iju[ sg W[Bg, ijuwpqjig ijusgf
iju[Gsi
idu~si
ijdubJ sj ijuj dH~si, ijq ug sj sPlij Vjq iju[Lri ijdubJ sj HgLri idu~si
ijudeig Ljhg fiW#a iju h~l dy#B[ i~e sj h~l iju h~l
ijduV y~s sg i}LVg ijdu~sp Rpa#q ijuj, l[DLB ijuj          
ijuga LjVsji, yqwgvj ijugr Vgv wqv, iju[ s[ lhji[ ugS rjvj ijugr
ijugrVg w~rv sj f}sj ijugrv]yV
ijugrV[aD
w~rv s[ xp#v rieg b#t rjvj           
ijugrqpt w~rv riej qptCj (dyhij) ijuwvj y~s sg wvj, y~s s[ 16 dhdlbJ dry]G dH#w dhlj ijuwvj
ijuw~dVbj iju wpqjig ijuwpv ijdubJ s[ r~L (wpv) dr#y]G            
ijuwpqji iju[ sj W[Bj ijuwpqjig iju[ sg W[Bg ijuwpqji
ijuvwLqg iju[ sg s}va (dwlqa), s[rag ijuqSg iju[ sj hgij (Whpa wgqag) ijuvwLqg
ijuqptg lp~si, yqwsj dyhij ijuVg ijSg, ijuwpqjig ijuVg
iuVgwJa y~siqj sj sPlij Vjq, ija sj dfbjij iuVgwi y~siqj, ija WVjRpS rjvj iuVgwJa
iuVgL y~s ijufjv ijuj, iju[ s[ fdirji dry]G ijufjv

ijufag ijdubJ sj qjvw ijudfDbj iju[ sg dfbjig          
ijuL[Qi iju[ sj qpwB (aju) ijudrdsbj iju Fje yvjRpS sg drdsbj, ijuVgag ijuL[Qi
ijuriZV iju[ sg LjV rZjRpSg ijwj y~s sj l~eg           
ijw[L y#s ijtg
iwLj
ijtg W~ZV, (dh~sP daRphji), i#dtbj, itrjvg, lpi#dtbj ijw[L
iwLSj i#dtbj wiV rjvj iwa vjv i~e rjvj             
iwafpLf vjv i~e sj xp#v iqj vwLqg (s}va sg s[rg) iqj
ijqFsij Lp#F ijq iqjwJa vwLqg s[rg sj fag          
iqV y~yvaj, L]tg, ypvWpvjfS iqVjSg lphjrSg b}ia iqV
iqSg lp~si qpdBbji iqdSwj dfbji wiV s[ wjWv, dfbjig, bjwiLw iqSg
ijqVpuj ijq sj A]Bj Fij iqjHg ijq VP~ tpL wiV rjvj ijqVpuj
i~Fj fjirag, u] lF dHAjrJ fPigbJ wi[ ijq Fea ijq sj Fea ijq Fea
ijq y~si FerjV ijq iq[L drLVP~ sj sPlij Vjq iq[L
ijq[Lriq Lp#F blojV ijqegaj egaj sj Rph dh#lj duo[ ijq sj dMwi bjRpgsj h{           
ijqe]fjv ijq ba[ dwDLV Vjv Vjv ijdqa bwidLa, FiqjRpSj, vvyjRpSj ijqe]fjv
ijqqPiag ijq sg qPiag ijq Vjo ijq sj qjvw ijq Vjo
ijqiPf ijq sj iPf, lp~si ijqLDg drLVP~ s[ qVFjRpGsj ijqiPf

iSuga
iVuga
Ip#Z du#aS rjvj iSdfDbj Ip#Z fl~s wiV rjvj iVuga
iS[L dLrj, Ip#Z sj HgLri i~uV, i~uVg
i~uVj
tpLaWgba, qV]hi iS[L
i~ugs[r qV]i~uV sj s[raj i~ugwj vjv l~sv sg v#wCg, qVFjRGsg i~ugwj
i~ag tpL idhSj, fDl~Vaj i~ags[r dH#w LpF ba[ V[w ijuj, dul sj dMwi qhJFjia dr#y bjRpGsj h{          
il[Gsi Wp#Z eDdh, fjij il[Lri dwDLV FerjV          
ijLg qptgbj, dHw#nj, fP~ug, l~deDh (WDhqj, ipsij ba[ drLVP~) iLqg dwiV, lPiu sg dwiV, vejq iLqg
idLqwj v] sg dwiV idLqqjdvV dwiVJ sg qjvj            
idLqV dwiVJ rjvj (lPiu ba[ y~s) idlw lpsjHg, l]hurjsg, l}GsiIrjsg           
idlwj xv uJ e~V[ sj il, Fjrjaqw, lgij ilgLrig il sg s[rg, ijZj idlwj
ilqSg il sj hgij, dwDLV iaV, iaVj LjVsji, hgij, wgqag f#oi iaV
iaV y~si hgdibJ sj itrjvj iaVsgf iaV sg i}LVg iaVsgf
iaVw[ap qhjaqj Wp#Z sj sPlij Vjq iaVqjvj q]agbJ sg qjvj           
iaVqjdvV iaV qjvj Vjv lug h]Hg iaVqjdHbj q]agbJ Vjv WSg h]Hg           
iaVijLg q]agbJ sg T[ig iaV Wgfag iav sj itrjvj           
ia~lp iaVJ sj dViqjS wiV rjvg (Ziag) ioJefjSg Rph dul V[ qhJFjia dr#y bjfS[ io s[ fhgH[ VP~ Tjv sg aij riaw[ vCjHg vCg lg            
idow io sg lrjig wiV rjvj ijdo~si io sj qjvw ijdo~si

iag
iagdfDbj
dfbji, FjrVj, dH#Aj, sLw sg W[Bg sj Vjq iaVeiF iaV riej eiF iag
iaVjF iaV rieg Zp~Vg (VjF) iaVwvj iav sj dH#w A]bj duhj BpwCj          
iaVjwi ljeei, lqp~si iaVq wgqag ygM, iaV           
iaVdVZg iav sj QMjVj iaVfDFj iaV sg dvLw, hgi[ sj dvLwjij iaVfDFj
iaViju iaVJ dr#y]G ijuj iaV, vjv iaV iaVijLg iaVJ sg T[ig iaViju
iaVL[Qi iaVJ Vjv qdC@bj aju iaVjL iaV sj dViqjS wiV rjvg (Ziag)          
iaVjrvg iaVJ sg qjvj, wLqgi s[ ijuj LDg hiLs[r sj dvdtbj VjBw (1123 Hglrg) iaVrag iaVJ rjvg (Ziag) iaVrag
iaV[L
iaV[Lri
iaVj sj HgLri i}hgV VA#ai Vjv lW~dZa iaV[L
idaV
iaVk
sja uJ lpeja v{S rjvg i}wq lpdVhig, l]V[ Vjv ldubj h]dHbj iaVg
irg lPiu (eDdh s[ iPf dr#y) irgsjl lPiu sj Fea irg
irgs[r lPiu sj s[raj irgsgf lPiu sj yqwjdHbj h]dHbj irgsgf
idru lPiu a]G uVdqbj (LVg eDdh) irgwJa beVqSg, lPiuwJa irgwJa
irgdwiS
irgdwiV
lPiu sg dwiV irgdwDag lPiu rJe qLhPi irgdwiV
irgv]yV lPiu riegbJ b#tJ irgV~sV qVp sj sPlij Vjq irgV~sV
idr~s
bidr~s
w~rv sj xp#v idr~si lPiu ba[ dH~si idr~si
irgiju lPiu sj ijuj irgiaV lPiu sj iaV (hgij) irgiju

irgL~wi lPiu sj HgLri idrLB lPiu VP~ dfbjij irgL~wi
ijHgdLV u] spiv#F QMjV[ sg bdFvjLj wi[ i[Fj epS ejRpS rjvj         
i[yw y#wi-wDq, e[Cj, w#ow Vjy dr#y b~eJ VP~ e]v y#wi dry e[Cj s[Sj i[dya w#ow Vjy dry b~e hvjRpS[             
i[tj dLr FerjV ssg faVg sj Vjq, vwgi i[Sp, i[Spwj
i[Spqag
fije, xp#v sj Vi a#a, bSp, M#ij i[tj, i[Sp
i[rj dfbji, bdFvjLj (Viqjsj Vsg sj sPlij Vjq) i[rag Whpa lp~si b}ia, ijuj ijH[ra sg W[Bg sj Vjq i[rag
diFp ypla, hpdLbji, hp~Viq~s diyj dHw r[dsw lv]w           
didywj Fdiep r~L sj diLg diZ hi w~q dry rZgbj (lD[LB), ZiqdebjV dry dVfp~V           
diZg RpV#ag, s}va sg s[rag (fjirag s[rg) didZqV wjqujW, RpV#a diZg
diup, diupv ljsj, dl#Zj ljsj, dsbjVasji diLF VFg ba[ qgiP sj W[Bj, Fjia sj dfaj            
diLg l~a, qpVg, r[sJ sj qjdhi diap fDS bI]dZbj sj ijuj diLg
igIj er#Hgbj, ejdHw i]y, i]yw yqwgvj, u] i}Lvg s[r[           
i]yqV qVq]hw, i]yw, bjV~ssjdHw i]yVj yqwgvj bjwjL, lp~si b}ia, vjv w~rv           
i]yVg tpLaWgba, ldhqa i]yg dwiV, v]             
i]dyL v], yqw sqw, dfbjijfV i]dySp yqwgvj, yqwsji, LjVsji             
i]ypw tpLg s[S rjvj i]hV fDeag, RpV#ag, Rpfi yCVj i]hV
i]hSg dHw upbjV vCwg, Wvijq sg qJ sj Vjq, WDdhq~c sg dH#w aji-q~cvg sj Vjq i]dha ijuj higLy~si s[ W[B[ sj Vjq, beVgs[r (lPiu) s[ vjv z]C[ sj Vjq i]dha

ipyj v], LjV, yqw, y~ej, lp~si ipyg
ipdywj
dsvylfg, fl~s, lrjs, bdFvjLj, diLg s[rLiqj sg faVg sj Vjq            
ipdyfDr lp~siaj Vjv FifPi, sgf Rpalr ipdyfag v], fDwjL sj qjvw (fag), dHAj sj qjvw        
ipdyi~esj Rph u] LpF w~eS fdhV[ ipdyij
ipdya
yqwgvj, yqwsji, yqw sqw, LjV            
ipZg yC@Vj, rZSj, qLhPig ipsD ygwS rjvj, wPwS rjvj, eiu, eC@w, wCw, hV[ig, aPxjV sj s[raj            
ipsD ega ipsD sj ega ipsD wBg spiej s[rg sj iPf            
ipsDj dfDbj dLrj VP~ dfbjij ipwqj Rph u] yqwsj h]r[ ipwqj
ipwqjrag ipwqj sg W[Bg, dwDLV s[ W[B[ fDspqS sg faVg ipwqSg
ipwqg
lpdVhig edhS[ fdhVS rjvg (dwDLV sg faVg) ipwqSg
iPqj ijuj lpeigr sg faVg sj Vjq iPf, iPfj lp~siaj, epS iPf
iPfjvg Whpa lp~si, iPf dr#y LjVsji iPfw VjBw, lp~si iPfjvg
iPfLiqV lp~si iPfrjV lp~siaj rjvg             
iPfrag Whpa lp~si (ijuj w#Lf sg W[Bg) iPfFu dul VP~ lp~siaj sg WtL h]r[ iPfrag
ipf[Gsi
ipdf~si
iPf sj dH~si ipf[Lri
ipf[Lrig
iPf sj HgLri ipdf~si
iPfepS iPf sp epSJ rjvg iPdfV iPf rjvg iPdfV
iPdfSg Whpa lp~si (s[rag) iPdfa lp~siaj sg WVjrB            
iPf wvfVj lp~si iPf dr#y iPfwi lp~si qPiag zCV rjvj            
iPfqjvj iPf sg qjvj iPffag iPf sj qjvw, Whpa lp~si             
iPfl~fag iPf sg s}va iPfLjvgV lp~siaj rjvg           
ipdfbj lp~si, lphS[ iPf rjvg                                       

(c)Copyright 2000, 5abi. All rights reserved