"v" Vjv LpiP h]S rjv[ Vjq ...


vWpwg rgSj, l~ega sj ljM vjzr a[ug, ixaji         
vjur~ag dH#w VjMpw f}sj, Liqgvg v#uj Liq, lpLgv, Liqgvg vjur#ag
v[dwV dHw a~aiw s[rg sj Vjq vwL bVpFr, qdhlPl, dy~V@, dVLjV, Bgyj            
vwLw
vwLV
dHLjij wiVj, siljRpSj, fDwjLqjV vwLwg lgaj sj sPlij Vjq vwLwg
vwLSj Bgyj, dLla, dVLjVj, bjwjLfig sj Vjq vwLg dLla vejRpSg, dVLjV vejRpSj vwLSj
vwdLV LpF dy~V@ vwLqV,
vAqV
ijuj slio sj W[Bj, ijqy~si sj A]Bj Fij vAqV
vwLqg s}va sg s[rag, tpLhjvg sg s[rg vwLqgy~si vwLqg sj y~s vwLqg
vwLqgs[r vwLqg sj s[raj vwLqgwJa vwLqg VP~ dfbjij, drLVP~ sj sPlij Vjq vwLqgwJa
vwLqgfag vwLqg sj qjvw, drLVP~ sj sPlij Vjq vwLqgrjV ZV s}va rjvj         
vwLqgrlag vwLqg sg rlag (dihjdHL), w~rv sj xp#v vvJ t[cJ lW~Zg, t[c-wp#s         
vjdvqj vjvfV, vjv i~e vdva lp~si, lpLgv, dq#ng, lp#zC vdva
vdvaj spiejs[rg, VMjwa vdvaq]hV iPfrjV, lpV#tj, lpc}v, AWgvj vdvaj
vqW]si q]B[ f[B rjvj eS[L vdfa uVjVj f~Ag sj Vjq dul sg tjai q~cvfjv V[ qisjrJ f~Ag s[ iPf dr#y uVq dvbj        
vLr bdFV[aj, Viawg vjlI l~ega Vjv wgaj ujS rjvj Vjy         
vaj
vdawj
r[v, ei]h, ikeS rjvj wgCj v}dha dLr ug sj daDLPv vaj
vr lq[ sj A]B[ a]G A]Bj b~L, ijq s[ dH#w W[B[ sj Vjq vrvg wdraj sj rMV, A~s, b}ia sj Vjq         

vrvgV ip#dNbj, vgV, qeV, uMW h]dHbj vrdSwj q]hw, lphjrSg, qV]hi, bjwiLw vrvgV
vrdvVj A]B[ a]G A]Bj Mij uJ wS v{IfpaDg l~ega sg v{ sg fpaDg, bdFV[aDg, Viawg         
v[tj vwgi, dhljW-dwajW, deSag, b~sjuj v[tiju qhjV hlag, qhjV fDjSg (Ltlgba) v[tiju
vgvj t[v, b~sjM, ilgbj, wjqg, bjLw-dqMju vgvjwqv vgvj w~rv vgvj
vgvjiag ilgbj qV]i~uV (dsv-fiyjrj) vgvjrag Whpa lp~si, qV]hi vgvjiag
vgvjrag
vgqVg s[rdabJ sg h#odvta vgVj vgV, qeV, qV]hi         
dvdfwj dvtSj, h#o-dvta, riSqjvj dvfwi dvtjig         
dvflj wp#N hjlv wiV sg bdFvjLj wiVg v]yV b#t VP~ yqwjRpS rjvj, fDwjLqjV wiVj v]yV
v]hajwL vjv b#t rjvj v]hqpwag wgqag f#oi        
v]hqpwdawj vjv q]ag v]hfpLfj vjv xp#v rjvj        
v]wW~Zp v]wJ sj W~Zp v]wjdZfag spVgbj sj qjvw        
v]wjsg spVgbj sj dViqjaj (WDhqj) v]wbdZbwL spVgbj sj qptgbj        
v]wdwDag da~V uhjV sj dViqjS wiV rjvj v]wV s[tSj, dVejh         
v]wVjo lji[ uhjV sj qjvw (Vjo) v]wVgI u] s[dtbj uj lw[, s[tSI]e v]wVjo
v]w~wij uhjV VP~ WVjRpS rjvj (dLrj) v]wli~e lji[ uhjV sj a#a         
v]wlrjqg
v]wlpbjqg
ljig spVgbj sj lpbjqg (qjvw) v]waj v]wJ dr#y         

v]wZjiVg Ziag, spVgbj sj lhjij v]wZjaDg spVgbj sj dViqjS wiV rjvj         
v]w[L spVgbj sj HgLri v]wejoj spVgbj sg wdraj (whjSg) v]w[L
v]dwV spdVbj dr#y idhS rjvj v]dwaj u] s[dtbj uj lw[       
v]wuga spVgbj du#aS rjvj v]wwJa dfbjij, hiqV dfbjij v]wuga
v]wwiajig spVgbj WVjRpS rjvj (wiaji) v]wqjaDg ldiLBg sg qJ (vwLqg s[rg)       
v]w]dwa whjra v]wfjv spVgbj sj fjvShji v]wfjv
v]wfPuj ljig spVgbj ijhk fPdubj ujS rjvj v]wI w~q wiV sg bjMjsg, bjMjsg s[S rjvj v]wfPuj
v]wjwLg dLrj sg Lwag v]q[L fJcrJ sj dH#w qhjV diLg v]q[L
vpLag fPuj, ldawji, lujRpSj, l~rjiVj                              

(c)Copyright 2000, 5abi. All rights reserved