"r" Vjv LpiP h]S rjv[ Vjq ...


rjyj FjLV, bjrjM, fdr#ai fjn (Rpwag) ryV, ryVj W]vSj, drbjdtbjV, rjhsj ryV, WyV
rjyjlfag WjSg sj s[raj rjyg fdr#ai WjSg, vwLqg s[rg        
rjs dryji, e]Lbg, fDryV, drbjdtbjV rjsw Wpvjij, l~egawji          
rjsV l~ega WujRpS rjvj rjsVI lp~si, Rpsjig, dViqaj Vjv W]vS rjvj           
rjsPvg Wpvjij, diLg drLrdqaD s[ W[B[ sj Vjq rjevj dH#w a~aiw s[rg sj Vjq rjevj
rjeqg lpW]v, fDFjrwjig, drsrjV fpiL, r[dsw WjSg sj WjVg rjeF#B dH#w fpijSj diLg dulV[ dydwalj Ljlai Wji[ wjxg wpN dvdtbj h{ rjeF#B
rjes[rg W]vS sg Lwag, lilrag s[rg rjedZwLj WjSg sj bdZbwL (qptgbj), hVpqjV s[r            
rjegL WjSg sj HgLri (WDhlfag) rjegLri WjSg sj HgLri (WDhqj) rjegLri
rjegLrig WjSg sg s[rag rjhVg I#e sg ilq r[v[ uvjHg ujS rjvg b#e        
r{Fr ajwari, LwagLjvg, qhjV r{Fiju,
drFiju
dH#w fhjC sj Vjq, dHvjw[ sj Vjq        
r{s hi debjV dr#y dVfp~V r{u~ag drLVP~ s[ ev[ sj hji r{u~ag
r{tV MqgV t]sS rjvj r{wp~n hig sj sPlij Vjq, drLVP~ sg dihjdHL sg oJ (u#Va, l#y t~c)        
r{w#pn Vjo l#y t~c sj qjvw r{dqaD drLr sj dqai, hiqV dfbjij           
r{iju rgiju sj W[Bj, WDhqj r{i]yV drLVP~ sj W[Bj, lPiu        
r{iPfq WDhqj sj iPf r{Ljvg rjlPs[r sg faVg, w}Lw sg qJ r{Ljvg
rju ajwa, Lwag, WjSg rjuguga fiujfag, wiaji            

rjugV I]Zj, a[u, WhjZi rjuga du#aS rjvj         
rui dH~si sg wCw (eiu), dwDLV s[ f]a[ sj Vjq ruiwjdHbj dsDC dHijs[ rjvj, hVpqjV         
ruiLDg s{rg hgij ru[Gsi wcw sj s[raj, dH~si s[raj ru[Gsi
r#vF dfbjij, fD[qg rjvqgwg diLg rjvqgwg udl V[ iqjdHS iyg lg         
rjvpw[Lri dLrj rjqj Lwag s[rg         
rjqs[r r{dsw diLg, dLrj sj dH#w h]i Vjq rjqwg ujsPeiJ sj s[raj rjqs[r
rjqjwLg vdvaj sj sPlij Vjq rjqV drLVP~ sj braji rjqjwLg
rjdqwj bag lp~si, spiej s[rg r~sV, r~sVj fPuj, bijZVj, fDSjq, Vqlwji r~sVj
r~sg dul sg Feag wgag ujr[ r~Z ldawjiI]e, fPuSI]e         
rjSg WjSg sg s[rag rjSgyg l~ega sj lju rjSg
rVgaj dfbjig b}ia rVvwLqg u~ev sg vwLqg rVgaj
rVqjvg u~ev sj qjvg (dwDLV) r~LgZi W~lpig rujRpS rjvj (dwDLV)          
r~dLwj,
r~dLwg
W~lig, qpivg, r~Nvg r~LriZV Rph u] r~L (fdirji) sj rjZj wi[          
rfpL fDL~lj s[ wjWv rfpLg fDL~lj s[ wjWv, swL sg lp~si W[Bg                
risj risjV s[S rjvj rivwLqg ri s[S rjvg vwLqg                 
rjihqptg Lwag s[rg riS ypSVj, ldawji, dH#Ma           

rijijV e~ZirJ sg dH#w W[Bg riJe rdcbjRpS rjv[ b~eJ rjvj         
riSvgvj l~ega dr#y dH#w dwlq sj b~L uJ rMV rifDsj hi bisjl lpVS rjvj, FerjV ijq          
riipyg dH#w qLhPi diLg sj Vjq risjVg ri s[S rjvj           
risdrVjIw lxxvaj ba[ s}va WtLS rjvj riZqjV v~Wg dM~seg rjvj riZqjV
riZV dwDLV s[ W[B[ sj Vjq rji[Gsi rdi~si, dH~si s[r rdi~si
ri[SI bjwjLfig rie s[rdabJ s[ u~ev dr#y idhS rjvg fig )ri sj qavr ypSVj)            
riejaD lp~si fpiL rjdiu w~rv, ljx wgaj l]Vj         
rigqV LjVsji, lF a]G W[hai, rZgbj rjiksi ljei, lqp~ssi rigqV
rdiLn bjwjLfig riwLg diLg sg W[Bg        
riSw alrgi, tpLWP riVjig rZgbj Vjig           
riLj ritj, qkh rjiaj lPyVj, e]LBg, dryji rBJsij            
rjiavg Lwag, vdvaj sj sPlij Vjq ridawj W#ag sg v], i~e       
ripS, ripSj lji[ uhjV sj qjvw, bjwjL ba[ Ziag VP~ lhjij s[S rjvj ripSjVg ripS sg faVg ripS
ripSrg vwLqg sj sPlij Vjq ripSg s[rg, s[rag ripSg
rjlVj aq#Vj, dH#Aj, debjV, wvfVj rl~a rl~a sj q}lq, l~ega sj ije rl~a
rl~ag rl~a sj, w#yj fgvj i~e rlrj dH~si s[r sj sPlij Vjq rl~ag

rLgvj dH#w s[rg rdLLn fpijaV diLg sj Vjq rdLLn
rlaDg yqwgvj, yqwsji rlp LjVsji, y~ej, ZVg, hgij rlp
rlps[r lPij sj W[Bj, dwDLV sj dfaj rlps[rFjdeVg rlps[r sg F{S rlps[r
rlpZj ZV f{sj wiVj, ijuj, iju wpqji, vwLqg s[rg rlpZjV
rlpZji
ZVrjV rlpZji
rlpZjiVg ZVrjV, Ziag rlpwiS fpijaV diLg sj Vjq rlpwiS
rlpqV hi dH#w s[ qV dr#y idhS rjvj rlpqag tMjV[ sj qjvw, Ziag         
rlp~Zij Ziag qJ rlpfjv s}va sj itrjvj, ijuj rlpfjv
rlpfag s}va sj qjvw rlpfDZj qpwag s[ iPf dr#y s}va WtLS rjvj rlpfDZj
rlpfDjS rlp sj fDjS rlpij wgqag, bqgi rlpij
rlpi[a bldaa#r sj qp#T (Wgu) rlpdiy bjwjLfig        
rlpiPf rlp s[ iPf rieg rlpLwag s{rg lwag         
ralv qJ-Wjf sj dfbji rali hi ugr sj bjtig dVrjl         
drbjl hig sj sPlij Vjq rjIp hrj sg s[rag        
rjIprjhV hrj VP~ y#vS sg ajwa s[S rjvj r[s s{rg debjV, r[dsw eD~o u] 1500 Hglrg s[ ve Fe dvt[ eH[ lV           
r[s#debj r[sJ sj debjVg r[swiaj r[sJ sj dvtjig             
r[sVj debjV, wvfSj r[sJe r[sj s[ b~e (dh#l[) r[sVj

r[sJalji r[sJaw debjV sj a#a, FerjV ijq sj sPlij Vjq r[s~ag
r[sfag
r[sJ sj debjVg           
r[sLipag r[s lpSVj r[sjaqV[ r[sJ sj a#a, FerjV sj sPlij Vjq             
r[srag bjwjLfig r[sdraj r[sJ sj lhg debjV r[srag
r[ssgf r[sJ sj sgf r[s[Lri r[sJ sj HgLri          
r[sepfaj r[sJ VP~ l~FjvS rjvj, dwDLV r[sg drarjV fpiL, f~dca, lilrag sj sPlij Vjq, drbjh sg ilq sg r[sg          
r[sgL drsrjVJ sj HgLri (WDhqj) r[swji r[s dvtS rjvj r[sgL
r[sqjaDg r[sJ sg qJ, lilrag r[sqPiag r[sJ sg qPiag (lPiu) r[sqPiag
drdsbj r[sJ sj debjV r[erjV a[u ixaji drdsbj
r[SgqjZr drLVP~ r[GwB[L
r[GwB[Lri
dwDLV sj sPlij Vjq r[GwB[L
r[Sp W~lig, WJl sj f}sj drFj, drFjl
drFjlV
yqw, yqwgvj, i}LVg, lp~si            
drFr s}va, bqgig, LjV drFiju yqwgvj, yqwsji, LjV, die r[s sj dvtjig drFiju
drFp fiqqjaqj, lir drbjfg, Lwag Ljvg drFPL
drFPLS
yqwgvj, lujdHbj h]dHbj, lujrB             
drFPLSj
drFPLa
tPWlPia WVjRpSj, edhdSbJ Vjv lujRpSj drFPag ijt, r#cjfV, qLhPi fpiL, vwLqg            
drW]Z Wp#Zg, wvfSj drWpZ ujeDa, dVfp~V, hpViq~s, drsrjV, y~siqj               
drdyaD wHg i~eJ rjvj, bV]tj, drv#tS drdy#airdiI ijuj L~aVP~ sj A]Bj W[Bj           
drs[h ijuj uVw sj sPlij Vjq drZjaj ljig dlDLBg sj qjvw, wiq Ziq sj wiaji         

drZjaDg wiaji, WDhqj, drLVP~, drLrwiqj drZg hpwq, aigwj, ragij drZg
drsgf yqwSj, yqwgvj, i}LVgrjvj drsgL u] wiq bVplji xv s[r[        
drsijsrVg qpsij s[rg sj sPlij Vjq drsPvj Ziag, dfDorg           
drsPi drsrjV, dlbjSj, Wp#ZgqjV, fJcrJ s[ A]B[ Fij sj Vjq drspL drsrjV, WpZgqjV drsPi
drsrjaq Whpa dMbjsj drsrjV drdsbjZi FerjV, lF debjV sj qjvw drdsbjZi
drdsbjrag debjVS, e~ZirJ sg dH#w W[Bg sj Vjq drdsbjrjdiZg debjV sj tMjVj drdsbjrag
drdsI]aj blqjVg dWuvg, yqwgvj, yqwsji, bjwjLfig drZpafDS bjwjLfig           
dreVhi WpijHg VjL wiV rjvj dru{ du#aS rjvj         
dru{Ij spiej s[rg sj sPlij Vjq dru{vwLqg du#a sg s[rg dru{vwLqg
dru{b~aj dH~si s[r sj qdhv dru[aj du#aSrjvj          
drdua u] du#a dvbj h]r[ drduajaqj dul sj qV Rphs[ dVI~aiS dr#y h]r[           
drdua[Gsi dH~sigbJ VP~ dVI~aiS dr#y i#tS rjvj drwiS dZDaijLBi s[ W[B[ sj Vjq drwiS
drwia wiaji drwjl Rpa#fag, drwjl, dVwjl, drelS         
drwjL yqwgvjfV, i}LVg, yqw drwjdLVg yqw, yqwjRpSrjvj            
rgwaj Lwag, s[rg drwa]sij dLrj sj Fea            
drw[lj dH#w fpijSj Vjq (sqV sj W[Bj) drw[Lg beVg sg faVg              

drwiq Whjsig, lPiqaj, lPiWgiaj drwiqjdsdabj RPu{V s[ dH#w iju[ sj vjq drwiq
drwiqg Whjsig, ajwa, drLVP~ sj sPlij Vjq drwiJa fDujfag (lF ugrJ sj s[raj) drwiJa
drwiJag lir-drbjfg Lwag, Whjsig, h}lvj drwipag Whp-f#tg lpFjRP rjvj, wHg epSJ rjvj         
rgwLi drVjLg drwpwLg dH#w iju[ sj Vjq          
drwp~n drLVP~ sj dH#w h]i Vjq drqv ljx, fdr#ai, W[sje drqv
drqiL uJy fCajv, a#o, dryji drqvj dHw s[rg drqvj
rgVj l~ega sj ljM rgVaj swL sg W[Bg sj Vjq rgVj
drVag dVqiaj, W[Vag drVr s]LgbJ VP~ s~c s[S rjvj           
drVI dVqiaj, W[vag, bisjl drVjIw eS[L drVjIw
dr~sp (dW~sp) fjSg sj apWwj, Vpwaj,dy~V@ dr~spqjZr drLV~P dr~sp
dr~splji ijuj bL]w s[ dfaj sj Vjq drV[aDg bjeP, qphig, qptgbj, ijuj          
drVgaj dul sg berjHg wgag ujr[, drsrjV, dfbjij drV]s dsv Wdhvjrj, bjV~sqHg, qV]i~uV drV]s
drfV, drdfV Wje, Wegyj, hrj dr#y dhvSj drfjl VpwljV idha drfV
drfjlj dWbjl Vsg drfpv drLjv, r#cj, Whpaj, FifPi         
rgi Whjsi, lPiqj, lPiWgi rgiFsi dLrj sj l[rjsji rgi
drih Ziq sj itrjvj, spLBJ VP~ qjiV rjvj drihj u] bjfS[ FeaJ sg dwlqa Wsv s[r[          

driju qVp~ sj sPlij Vjq, Lwag drijq lF ugrJ sj bjtig drLijq blojV driju
drijB drLjv, Whpa r#cj, dH#w iju[ sj Vjq rgiWjhp Whpa ajwari            
rgi[Gsi,
rdi~si
WhjsiJ sj Whjsi - dH~si rgi[L WhjsiJ sj HgLri rdi~si
rgieSfag Whjsi I]Zj, eS[L FerjV drdi~y WDhqj           
dri[Gsij
drdi~sij
Whjsi dH~si dri]yV yqwgvj, lPiu, y~s, drLVP~, fivjs Fea s[ W[B[ sj Vjq drdi~sij
drLjs W[sje, ljx lpoij, lx[s, lp~si drLsjiF WCj V[w ba[ sjVg ijuj           
drLjv r#cj, qhjV drLjvwL y}CgbJ b#tJ rjvj drLjv
drLq dlix dH#w] dH#w, dul s[ WijWi w]Hg Vj h]r[ drLqFi ljij drLr (Ziag-bjwjL) drLqFi
drL[LS drL[Laj, drb#wagar, epS drdLLB qhjV, tjl, dWhai            
drL]ZjVj lF VP~ fdr#ai wiV rjvj drL]w L]w a]G qpwa, sp#t a]G bjMjs           
drLSp lir-drbjfg, drLVP~ s[raj, ljig dlDLBg sj bjZji drLipajaq dvtaJ dr#y qLhPi            
drLp fpiL drLp#F yqwSj, yqwgvj, lp~si          
drLp#Z fdr#ai, Lp#Z, l#y drLp#Zbjaqj fdr#ai bjaqj          
drLr l~lji, spVgbj, dlDLBg, drLVP~ sj sPlij Vjq drLr-W~Zp spVgbj sj s]la             
drLrFpw ljig spVgbj sj fjvShji drLrjs#dwLS ljig s#LSj v{S rjvj          
drLrs[r drLr sj s[raj drLrZDw ljig spVgbj sj lhjij drLrs[r

drLrsgf ljig spVgbj sj sgf, ujeiag s[S rjvj drLrsgfg spVgbj sg i}LVg drLrsgf
drLruga ljig spVgbj VP~ du#aS rjvj drLruVVg drLr VP~ uVq s[S rjvg drLruga
drLrwiq ljig dlDLBg sj wiaji (dViqjaj) drLrw[LVj dwLV FerjV sj sPlij Vjq         
drLrwjdHbj drLr sj iPf drLrq drLr dr#y hi ygM sj wjiV         
drLrqFi[Lri Ziag sj HgLri drLrdqaD dH#w qhjV diLg sj Vjq u] uVq a]G t#aig lg fi bjfSg Feag ba[ af#dlbj Vjv WijqS h]S s[ wjWv WdSbj drLrdqaD
drLrdqaDdfDbj drLrdqaD sg fD[qg drLrq]dhVg drLVP~            
drLrqpt spVgbj sj s[raj drLrqPiag drLr sj hi iPf        
drLrV~sj WDhqj sj y[vj drLrVjo drLr sj qjvw drLrVjo
drLriju drLr sj ijuj drLri[aj spVgbj sj qPv wjiV drLriju
drLriPfj drLr s[ iPf rjvg (Ziq sg faVg) drLriPf drLr sj iPf, lirdrbjfg           
drLrjl IwgV, Fi]lj, bjLj, Rpqgs drLrLDg lF sj lhjij, lF vHg xjdHs[q~s (beVg)          
drLrjaqj dlDLBg sg bjaqj drLr[Lri drLr sj HgLri, dLrj           
drlai drLr s[ rZS sj wjiV draoj Fjispbju sj dH#w Vjq         
drn#v dH#w s[raj dulVP~ s#tS Fjia dry drLVP~ sj braji q~dVbj uJsj h{ drs]vj Whpa LJaqHg, wLqgi dr#y dH#w Vsg sj Vjq          
dra#sj s}va s[S rjvj dr#aw s}vaq~s ba[ qLhPi         
dr#a[L s}va sj HgLri drapLV l~apLB, bqgi dr#a[L

drrwLj bdFvjLj, aq#Vj drrwaj u] spVgbj a]G dVbjij ih[, spVgbj a]G r#tij           
drr[w aiw, drr[yV, drsrjV, Wp#ZgqjV drdralj debjV dl#tS sg aq#Vj drr[w
riu[L rdi~sjrV sj s[raj riaZjij ria i#tS rjvj riu[L
riwjdsfag dWuvg rJe yqwgvj, dwDLV s[ W[B[ sj Vjq rdiwL si#ta, ip#t, f[C          
rdiLFj u] bjfS[ FeaJ 'a[ s#wLSj dVLjri wi[ riLwiqj Ziq VP~ wjdHq i#tS vHg wiq wiV rjvj            
ridLS ajwari, LwagLjvg, dLrj riL]si Ziq VP~ dsv s[ w]v i#tS rjvj          
drbjsgf fPig aij yjVS wiV rjvj drbjfV hi fjl[ x{vS rjvj              
drbwa Wp#ZgqjV, lp~si, qhJrgi sj y[vj drbjfa u] hi fjl[ x{dvbj h]r[           
drbjl aiagW s[S rjvj, fDW~Zw, l~eDdhwji, dHh LWs tjlwi r[sJ s[ l~eDdhwjiJ vHg ridabj uJsj h{ duVj V[ lji[ r[s dHw#n[ wga[ lV (r[s-drbjl) drbjrljH[ debjV sj l]qj               
drbjrlojV ljig wjdHVja dr#y aiagW dvbjRpS rjvj                                       
                                                                

(c)Copyright 2000, 5abi. All rights reserved