vid-tit2_r1_c1.jpg (3822 bytes)

vid-tit2_r1_c2.jpg (9218 bytes)

vid-grafik2a_r1_c3.jpg (4293 bytes)

left-cor1.jpg (1241 bytes) Lesson prepared by: Rupinderpal Singh Dhillon
Please contact us at: punjabi@5abi.com

right-cor1.jpg (1309 bytes)ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਿਡੀਓ


Lesson 6: ਚਿੜੀਆਘਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ
(
Chirheeaaghar noon vekhnhaa)
Many Animal names are familiar, such as Hathi for Elephant, and Sher for Tiger ( For example in the Jungle Books), but most of the world’s creatures live outside of India, and therefore outside the Punjabi experience. For most cases the English words have been adopted, such as Penguin. In other cases research is still ongoing, and new words are daily absorbed into the language. As this course is aimed at the international audience all the Diaspora experiences all over the world are combined to make the creatures we meet interesting. This also gives us a chance to learn “What Is..”, and an introduction to a few verbs. My specialist area is the development of new words. It is advisable that at this point the learner should invest in a good Punjabi Dictionary such as Punjabi-English Complied by Dr K.K Goswami.

1.  The Zoo. ਚਿੜੀਆਘਰ

Mr Sartaj Singh has taken some children to visit a zoo to help improve their Punjabi skills. The Zoo consists of Mammals, Reptiles and Birds. It also has an Aquariam.

ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ: ਇਹ ਇਕਵੇਰੀਅਮ ਹੈ॥ ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹਨ।
Sartaj Singh: Eh eikavereeam hai. Ish vich sabh kisam deeaan muchcheeaan han.
Sartaj Singh: This is an Aquarium. It has all types of Fish.

ਜਾਸਮਿਨ: ਇਹ ਕੀ ਹੈ। 
Jasmine: Eh kee hai?
Jasmine: What is this?

ਸਹਿਜ: ਇਹ ਅਸਪਾਦਾ ਹੈ। ’ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਉਰਕਾ-ਵ੍ਹੇਲ।
Saihaj: Eh Espaadaa hai. Te ou hai Orca-Vehl.
Saihaj: This is a Swordfish. And that is a Killer Whale!

ਸਿਰਤਾਜ ਸਿੰਘ: ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਟੈਂਕ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹਨ।
Sartaj Singh: Jee Hai. Eis taink vich samundar de vade ate chote jeeoure hai.
Sartaj Singh: Yes, sir. This tank contains the sea’s largest and smallest creatures.

ਦਿਲਵੀਰ: ਉਸ ਮੱਛੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ?
Dilveer: Ous Mucchee daa kee naam hai?
Dilveer: What is the name of that fish?

ਸਿਰਤਾਜ ਸਿੰਘ: ਉਹ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਬੋਕਰਅਨਸ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਮੱਛੀ ਹੈ ਕੌਡ, ‘ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਮਿੜੂ।
Sartaj Singh: Ous chotee muchchcee hai baukaronas. Dusree muchchee hai cod, ‘te eh hai merhoo.
Sartaj Singh: That small fish is a Herring. The second fish is cod, and this is a Sea Bass.

ਸਹਿਜ: ਤਰੂਚਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹਨ?
Saihaj: taroochaa de pichche ouh kihre jeev hai?.
Saihaj: What are those creatures behind that Trout?

ਸਿਰਤਾਜ ਸਿੰਘ: ਉਹ ਹਨ ਕਰਸਤੇਸ਼ੀਨ ਝੀਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕੇਕੜਾ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਤਾਰਾ-ਮੱਛੀ, ‘ਤੇ ਉਹ ਰੋਬਾਲੌ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਤੰਦੂਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਝੀਂਗਾ-ਮੱਛੀਅ ਹਨ। ਲੰਙਸਤਾ ਤੋ ਘਮਭਾਸ ਤੱਕ॥ ਆਓ, ਮਗਰ-ਮੱਛ ਅਤੇ ਘੜਿਆਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ।
Sartaj Singh: Oh hai karasteshen jeenghe. Pelaa hai kekrha, dujaa hai tara-muchchee, ‘te uh roballo pichche hai tundooaa. Samundar vich bahat kishamde jeengha-muchcheea hai. Langgausataa too ghambhass taak. Aaoh, assee Magar-Muchch ate Ghrhiahaal ve deknhaa.
Sartaj Singh: They are Crustesians. The first is a crab, the second one is a star fish and the one behind the haddock is an octopus. There are many varities of crayfish in the sea. From lobsters to prawns. Come on, let’s see the crocodiles and the alligators.

We will return back to the zoo trip. Let us first look at Punjabi verbs.

2 The Verb - ਕਿਰਿਆ Kiriaa

Basic Verbs in any language consist of 1st Person, 2nd Person and 3rd person. There is the possessive particle, possessive adjectives, masculine and feminine with plural objects. Possesion in Punjabi is through ਦਾ , Daa, which is like the English apostrophe ‘s. It is as follows:

ਦਾ daa Masc Singular, ਦੇ de Masc Plural,
ਦੀ dee Fem Singular, ਦੀਆਂ deeaan Fem Plural

What would be a preposition in English, such as “from” , is in Punjabi a postposition, and as the name implies follows the word. Daa also assists word order, as can be seen below.

ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਖੰਭ  Titli de khamb The Butterfly’s Wings

ਗਹੇਡੇ ਦਾ ਕੰਡਾ Gaheda daa kundaa The Porcupine’s Thorn

ਲਾਵਾ-ਕੀੜੀ ਦਾ ਧਾਗਾ  Lava Keerhee dee Dhaaga The Caterpiller’s Thread.

All verbs will always start as below:

1st Person Masculine Possessive

ਮੇਰੇ   Mere   My

ਸਾਡੇ  Sade   Our

2nd Person Masculine Possessive

ਤੇਰੇ  tere Your  (Informal)

ਤੁਹਾਡੇ  tuhaade  Your   (Formal)

3rd Person Masculine Possessive

ਇਹ ਦੇ / ਇਸ ਦੇ  ih de/ is de    His / Her

ਇਹਨਾਂ ਦੇ ihnaan de    His / Her / Their   (Formal)

ਊਹ ਦੇ / ਉਸ ਦੇ     uh de/ us de   His / Her

ਉਹਨਾਂ ਦੇ    uhnaan de     His / Her / Their    (Formal)

1st Person Feminine Possessive

ਮੇਰੀਆਂ   Mereeaan     My

ਸਾਡੀਆਂ  Sadeeaan    Our

2nd Person Feminine Possessive

ਤੇਰੀਆਂ   tereeaan    Your   (Informal)

ਤੁਹਾਡੀਆਂ   tuhaadeeaan    Your   (Formal)

3rd Person Feminine Possessive

ਇਹ ਦੀਆਂ / ਇਸ ਦੀਆਂ  ih deeaan/ is deeaan    His / Her

ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ    ihnaan deeaan     His / Her / Their    (Formal)

ਉਹ ਦੀਆਂ  / ਉਸ ਦੀਆਂ   uh deeaan/ us deeaan     His / Her

ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ    uhnaan deeaan    His / Her / Their    (Formal)

Present Tense

Singular Masculine

ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ      main baithaa haan     I sit
ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈਂ      toon baithaa haan       you sit
ਇਹ/ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ    ih/uh baithaa haan     He, She, They sit

Singular Feminine

ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ   main baithee haan   I sit
ਤੂੰ ਬੈਠੀ ਹੈਂ    toon baithee haan   you sit
ਇਹ /ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੈ   ih/uh baithee haan    He, She, They sit

In summary it is 1st person singular + the verb + auxiliary, 1st person singular =    ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ

Plural Masculine

ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ    aseen baithaa haan    we sit
ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ     tuseen baithaa ho     you sit
ਇਹ/ਉਹ ਬੈਠੇ ਹਨ    ih/uh baithaa han    He, She, They sit

Plural Feminine

ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਾਂ    aseen baithaa haan    we sit
ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਂ    tuseen baithaa ho       you sit
ਇਹ / ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ   ih/uh baithaa han    He, She, They sit

So again, it is : subject + object + simple present + auxiliary = present tense

Simple postpositions include, vich, in, ton, from, te, on, tak , til, naal, with and noon.
There is also the present continous tense. For example:

Simple present

ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ   Ma phactaree vich kanm kardaa haan   I work in a factory

Present continuous

ਮੈ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ  Ma phactaree vich kanm kar rihaa haan   I am working in a factory

More verb work in later lessons. Let’s return to Sartaj Singh’s tour of the Zoo.

3  The Zoo. ਚਿੜਿਆਘਰ

ਸਿਰਤਾਜ ਸਿੰਘ: ਇਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਹੈ ਰਾਜ–ਹੰਸ, ‘ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਬੁਲਬੁਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੁਲਿਗਿਲਜ, ਕੁਲਦੇਨੇਲਾ ਅਤੇ ਯੋਗਾਨੇਲਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੈ ਕੋਕੋ ‘ਤੇ ਫ਼ੇਸਾਨ। ਉਹ ਹੈ ਗੌਲਨਵ ਅਤੇ ਹੁਹੂ॥

Sartaj Singh: ih pancche daa parinda hai. Is vich sabh kisamdeeaa chirheeaa hai. Oh hai raj hans, te oh hai balbal. Amreekaa toon suligilj , kuladelela ate yogaanelaa. Inglaind toon hai kaukau te faisaan. Oh see golanv te huhu.

Sartaj Singh: This is the bird's avery cages. In this are many types of birds. There is a Swan, and there is a nithingale. America’s Bluebird and bluejays and buzzards. England’s Robin and pheasants. There is a raven and there a mockingbird.

ਜਸਮਿਨ: ਕੀ ਅਸੀਂ ਊਠ, ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਬਣ-ਮਾਣਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ?
Jasmin:  kee Asseen oonth, sher ate Ban-mans dek sakdeaa?
Jasmine: Can we see the camel, liom and Gorilla?

ਸਹਿਜ: ਜੀ ਹਾਂ! ਮੈ ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ।
Saihaj: Jee haa! Maa Phineer Sapp ate hathi vee dekna hai.
Saihaj: Yes Please! I would like to see a cobra and elephant too.

ਸਿਰਤਾਜ ਸਿੰਘ: ਜੀ ਹਾਂ, ਆਓ।
Sartaj Singh: Jee Hai. Aao
Sartaj Singh: Yes, come on.

I would like to thank Gurtej Singh of New Zealand for his assistance on lesson six.

darya1gif.gif (3186 bytes)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੋ

(c)1999-2019, 5abi.com